Журнал 'Строительный учёт'

Первый всеукраинский журнал

для всех участников строительного процесса

02.04.2017 г.

Налоговый учет операций уступки права требования

В представленном ниже письме ГФСУ детально рассмотрела порядок обложения налогом на прибыль и НДС операций уступки права требования. Приведем выводы фискалов. 

1. Предусмотренное пп. 196.1.2 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI (далее — НК) освобождение от НДС-обложения распространяется на операции уступки права денежного требования. В то же время так и невыясненным осталось, распространяют ли налоговики данное освобождение на «товарную» уступку.  

2. НК не предусмотрена разница относительно операций по уступке права требования, на которые корректируется финансовый результат до налогообложения, то есть такие операции отображаются согласно правилам бухгалтерского учета. 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ від 22.02.2017 р. № 3666/6/99-99-15-03-02-15

Про надання відповіді

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування податком на прибуток підприємств і ПДВ операції з відступлення права вимоги та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), повідомляє.

Порядок оподаткування ПДВ

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ. 

Водночас, відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 ПКУ не є об’єктом оподаткування операції з відступлення права вимоги, переведення боргу, торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов’язаннями (вимогами), за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об’єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи. 

При цьому відступлення права вимоги — це операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації (підпункт 14.1.255 пункту 14.1 статті 14 ПКУ). 

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ). 

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ). 

Згідно зі статтею 512 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). 

Правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (стаття 513 ЦКУ). 

Статтею 514 ЦКУ передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 656 ЦКУ).

Порядок оподаткування податком на прибуток підприємств

Починаючи з 01.01.2015 р., об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ (підпункт 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ у редакції, чинній з 01.01.2015 р.). 

При цьому ПКУ не передбачено різниці щодо операцій з відступлення права вимоги, на які коригується фінансовий результат до оподаткування, тобто такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (пункт 2 статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»). 

В.о. заступника Голови М. В. Продан

Cвежий номер

2018.04.jpg

Архив


Новости     |     Журнал     |     О Нас     |     Справочники     |     Карта сайта
Array
(
)